Uncategorized

Nazwy piasków

Nazwy piasków są następujące : piasek gruby — d50 0,5 mm, piasek średni — 0,5 mm > 0,25 mm, piasek drobny — 0,25 mm Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.Badania podłoża gruntowego. Cel i rodzaje badań. Badania podłoża przeprowadza się w celu uzyskania danych o przestrzennym układzie gruntów i o ich własnościach geotechnicznych oraz o wodach gruntowych. Na podstawie tych badań wydziela się w podłożu warstwy geotechniczne oraz ustala dla nich niezbędne parametry geotechniczne, określające wytrzymałość gruntów na ścinanie (c, ich odkształcalność (E, M) oraz cechy fizyczne (y, ID, IL), a także dane dotyczące wód gruntowych: warstwy wodonośne i ich poziomy piezometryczne, współczynnik filtracji oraz skład chemiczny wód. Można wydzielić 4 fazy prac wiążących się z badaniami gruntów: a) prace rozpoznawcze, b) badania polowe, c) badania laboratoryjne, d) opracowanie przekrojów geotechnicznych i ustalenie parametrów geotechnicznych. Zakres tych prac zależy zarówno od warunków wodno-gruntowych na badanym terenie, jak też od rodzaju projektowanych budowli, a więc ich wielkości, ciężaru, głębokości posadowienia itp. Prace rozpoznawcze. W badaniach gruntów decydujące znaczenie mają badania polowe, dostarczające wyjściowych danych do dalszych prac. W celu właściwego zaprogramowania badań polowych przeprowadza się następujące prace rozpoznawcze: a) analizę istniejących materiałów, dotyczących rozpatrywanego terenu (mapy geologiczne, wykonane wcześniej badania gruntów, dane hydrogeologiczne itp.) i właściwości gruntów spodziewanych na tym terenie, b) wizję lokalną terenu, c) ewentualne badania wstępne w celu skontrolowania i uzupełnienia istniejących materiałów oraz wyników wizji lokalnej. Na podstawie analizy istniejących materiałów ustala się wstępnie topografię i morfologie terenu oraz jego budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne, klasy, rodzaje oraz stany gruntów, a także ich znaczenie dla projektowanych robót budowlanych. [więcej w: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,