Uncategorized

Badania wód gruntowych

Badania wód gruntowych obejmują pomiary ich poziomu piezometrycznego w każdej warstwie wodonośnej. W tym celu należy przerwać wiercenie po osiągnieciu takiej warstwy i dokonywać pomiarów głębokości zwierciadła wody w otworze w odstępach czasu 2+5 min oraz sporządzać wykres jego stabilizacji. Pomiary kończy się w chwili, gdy na wykresie zależności głębokości zwierciadła wody od czasu można wyznaczyć asymptotę równoległą do osi czasu, z dokładnością do 5 cm. Położenie asymptoty określa poziom piezometryczny PP w danej warstwie. W trakcie pomiarów nie wolno dolewać wody do otworu, a jeśli wodę dolewano poprzednio, to należy ją wpierw wyczerpać w takiej ilości, aby zaczęła dopływać do otworu. Pobierania próbek wody gruntowej (WG) dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu pomiarów poziomu piezometrycznego, do odpowiednich naczyń i przy użyciu specjalnych przyrządów. Naczynie puste i zamknięte opuszcza się do głębokości bezpośrednio ponad dnem otworu i pobiera się próbkę przez otwarcie naczynia, a następnie zamyka się je w położeniu podwodnym. Wykopy badawcze Wykopy badawcze należy wykonywać w gruncie odwodnionym, a napływające ewentualnie do wykopu wody powinny być usuwane z głębszej studzienki. Wykopy należy wykonywać szybko i bez przerw, aby odsłonięty grunt nie uległ zmianom, np. wskutek wysychania. Należy oceniać na bieżąco rodzaj i stan gruntów w miarę głębienia wykopu oraz wykonywać normowe badania makroskopowe oraz badania penetrometrami kieszonkowymi po każdej dostrzeżonej zmianie. W miejscach wykonywania badań makroskopowych co I m) należy pobierać z wykopu próbki NW, a z gruntów przewidzianych w programie badań — próbki NNS. Próbki NNS pobiera się z dna wykopu lub z półeczki przez wciśnięcie cylindra. Z gruntów skalistych oraz gruboziarnistych należy pobierać próbki NNS w postaci brył o kształcie zbliżonym do sześcianu boku min. 30 cm. [więcej w: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,