Uncategorized

Przemieszczenie pionowe

Nadajemy wycinkowi tarczy przemieszczenie pionowe s(z) zgodne z warunkami kinematycznymi. Ponieważ układ sił ma być w równowadze, praca wirtualna sił zewnętrznych i wewnętrznych powinna być równa zeru. Praca wirtualna sił zewnętrznych wynosi LZ dc+bf, natomiast praca wirtualna sił wewnętrznych —b. Przy oznaczeniach Lu, O otrzymuje się Ebh Eob, skąd po przyjęciu bh Fo otrzymujemy EOFoC2 EF c Cli. Równanie podaje zależność pomiędzy obciążeniem tarczy i przemieszczeniem jej krawędzi górnej. Współczynniki liczbowe Ci i C2 zależą od przyjętej funkcji s(z). Na belkę fundamentową działa od góry obciążenie, natomiast od dołu reakcja podłoża qł(c) oraz na krawędziach belki siły skupione No, NI. Ugięcie belki równa się przemieszczeniom pionowym powierzchni posadowienia. Ugięcia belki określa zatem wzór E,Jw = p (x) — qł(x). Po wstawieniu zależności otrzymujemy EOF0Cl. Po wprowadzeniu oznaczeń: EoF0C2 równanie jednorodne problemu przybiera postać 4w (Ę). Postać rozwiązania zależy od wartości współczynnika liczbowego r2. Gdy r < 2, co ma miejsce w rozważanym zagadnieniu, natomiast wo, To, Mo, No są stałymi całkowania zależnymi od warunków brzegowych belki. Funkcje (I)i (Ę) podane są w tablicach w pracy W. Z. Własowa.  Wykorzystując zależności EJ d2w po przeprowadzeniu odpowiednich działań otrzymujemy: Są to: przesuniecie pionowe, kąt obrotu, moment zginający oraz zastępcza sua poprzeczna, występująca na lewym końcu belki. Zastępcza siła poprzeczna w danym przekroju jest sumą siły poprzecznej belki oraz wypadkowej naprężeń stycznych podłoża. Równanie niejednorodne przy danym obciążeniu p(a) można rozwiązać na podstawie wzorów w sposób podany przy omawianiu metody obliczeń na podłożu Winklera. Przy oznaczeniu miejsca przyłożenia obciążenia przez ti lub przez ti/L otrzymujemy pełne rozwiązanie równania niejednorodnego. Ostatnie trzy człony równania należy rozumieć w następujący sposób : — dla badanego przekroju o współrzędnej cc uwzględnia się wszystkie obciążenia znajdujące się po lewej stronie przekroju, co symbolicznie oznaczono przez lub ; obciążenia te mają współrzędne dodatnie 0, — nie uwzględnia się obciążeń znajdujących się po prawej stronie przekroju, to jest takich, dla których Ę—Ti < O. [hasła pokrewne: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,