Uncategorized

Metody statystyczne

Istnieje wiele metod statystycznych, które można byłoby zastosować. Najprostsza i dla praktyki wystarczająca metoda polega na wyznaczeniu średniej arytmetycznej x i odchylenia standardowego G oraz na wyznaczeniu wartości miarodajnej badanej cechy wg wzorów, gdzie: wynik badania pojedynczej próbki, liczba próbek; w przypadku N 30 podstawia się wartości współczynnik ufności dla danego poziomu ufności , poziom ufności — oznacza, że rzeczywista wartość danej cechy w u przypadkach na 100 nie wyjdzie poza przedział wartości miarodajnych rzecz < X. Odchylenie standardowe można odnieść względem średniej arytmetycznej, co pozwoli uzyskać tzw. współczynnik zmienności – 100%. Współczynnik zmienności (wariancji) charakteryzuje jednorodność zbioru; przy v 10 zbiór jest bardzo jednorodny, a dla wartości 10+13, 13+16, 16+20 i ponad 20 jednorodność jest odpowiednio dobra, dostateczna, zła i bardzo zła, Błąd wyznaczenia wartości średniej arytmetycznej mx. zależy od stosunku wartości odchylenia standardowego do pierwiastka kwadratowego z liczebności zbioru, współczynnik zaś dokładności Qx wynosi 100%. Wzory powyższe odnoszą się do zbioru o rozkładzie normalnym. Z dotychczasowej praktyki można przyjąć, że cechy geotechniczne mają rozkład normalny lub bardzo zbliżony do normalnego, co można sprawdzić posługując się wykresem. Uzyskane wartości cech są odkładane na osi odciętych, a liczebności wyników w procentach nanosi się w skali na osi rzędnych. O rozkładzie normalnym można wnioskować z przebiegu krzywej kumulacyjnej, która powinna być linią prostą lub do niej zbliżoną. Dla zbioru wilgotności, wartość średniej arytmetycznej wynosi w 34,9%, odchylenie standardowe o — ± 2,17, współczynnik zaś zmienności c 6,2 0 /0, co świadczy o bardzo dobrej jednorodności rozpatrywanego zbioru wilgotności gruntu. [podobne: okno balkonowe przesuwne cena, boazeria drewniana, ogranicznik przepiec ]

Zobacz też: # listwy przypodłogowe creativa, # Oporniki granitowe, # słupki z taśmą,