Uncategorized

Najmniejsze dopuszczalne grubosci i material scian zewnetrznych

Najmniejsze dopuszczalne grubości i materiał ścian zewnętrznych w przypadku całkowitego zagłębienia ukrycia wynoszą: mury z cegły klasy 75 na zaprawie marki 5064 cm, mury z kamienia klasy 150 na zaprawie marki 5070 cm, ściana z betonu marki 110 o ciężarze objętościowym nie mniej niż 2000 kG/mS 50 cm, ściana żelbetowa z betonu marki 110 25 cm. W przypadku wystawania stropu ponad teren wyżej podane grubości należy zwiększyć o 20%. Najmniejsze dopuszczalne grubości ścian wewnętrznych stanowiących podpory stropu przy zastosowaniu wyżej podanych materiałów i zapraw wynoszą: mur ceglany 51 cm, mur z kamienia 50 cm, ściana z betonu 40 cm i ściana z żelbetu 25 cm. Konstrukcja stropów ukryć powinna czynić zadość warunkom następującym: 1. Marka betonu nie mniejsza niż 170. 2. Największe dopuszczalne wymiary płyt w świetle ścian 8,OX5,3 m. 3. Zbrojenie o średnicach 8+26 mm. Na zbrojenie może być używana stal miękka. Stal żebrowana, z uwagi na możliwości obciążeń dynamicznych, jako zbrojenie płyt schronowych nie powinna być stosowana. Rozstaw wkładek zbrojenia głównego nie powinien przekraczać 12 cm w świetle prętów. Przy podporach można odginać co drugi pręt i nie trzeba uzupełniać wkładek odgiętych dodatkowym prętem. Łączny przekrój prętów rozdzielczych na 1 m nie powinien być mniejszy niż 25% zbrojenia głównego. 4. Długość oparcia płyty na podporach zewnętrznych powinna wynosić nie mniej niż 0,7 grubości muru. Nad stropami ukryć przewiduje się dodatkowe warstwy: a) w ukryciach wewnątrz budynków warstwa piasku grubo 15 cm i betonu (prefabrykowane płytki lub beton wylewany) grubo 5 cm, b) w ukryciach wolnostojących warstwa ziemi o grubości co najmniej 50 cm, zaś nad wejściami tunelowymi warstwa ziemi o grubości 20 cm. Zasadniczo strop ukrycia powinien mieścić się poniżej terenu, zaś w razie niemożności takiego usytuowania wystawać ponad teren nie więcej niż 1 m. Grubości powyżej podane według opinii Merkblatt des Bundesministers filr Wohnungen, Mai 1952 zabezpieczają również przed promieniowaniem powstałym na skutek wybuchów bomb atomowych, oczywiście nie przy bezpośrednim trafieniu, lecz gdy detonacja nastąpiła w określonej odległości. [przypisy: kalkulator budowlany, jaka wilgotność w domu, olx wałcz ]

Zobacz też: # projekt stoiska targowego, # sorbent sypki, # sprężyna talerzowa,