Uncategorized

Struktura komórkowa

Struktura komórkowa jest charakterystyczna dla gruntów ilastych, osadzonych w wodzie bez uprzedniego kłaczkowania się cząstek (koagulacji). Komórki powstają wskutek przyciągania cząstek gruntu przez uprzednio osadzone cząstki na dnie zbiornika; struktura komórkowa odznacza się dość dużą porowatością, przekraczającą 500/0. Struktura kłaczkowa powstaje podczas osadzania sie skoagulowanych cząstek gruntu w wodach zawierających odpowiednie koncentracje elektrolitów (soli), które powodują neutralizacje ładunków elektrycznych cząstek iłowych i ich kłaczkowanie, tj. tworzenie sie komórek pierwszego rzędu. Komórki te opadając tworzą obszerniejsze komórki rzędu drugiego. Grunty powstałe w ten sposób cechuje bardzo duża porowatość. Powstają one na dnie mórz po skłaczkowaniu się cząstek przyniesionych przez rzeki. Najczęściej grunty mają strukturę mieszaną, bardziej złożoną. Uziarnienie przedstawia się wykreślnie jako krzywą sumaryczną zawartości poszczególnych frakcji. Dane dotyczące frakcji znormalizowanych. Symbolem dr oznacza się średnicę zastępczą ziarna (cząstki), poniżej której zawarte jest w gruncie 0/0 (masowych) szkieletu gruntowego. Wskaźnik różnoziarnistości gruntów niespoistych U d60 : dio. Cechy klasyfikacyjne. Stopień zagęszczenia ID gruntów niespoistych (sypkich) oblicza się ze wzoru gdzie: emax wskaźnik porowatości przy najmniejszym zagęszczeniu, em,n — wskaźnik porowatości pyzy największym zagęszczeniu. Wskaźnik plastyczności Ip gruntu spoistego oblicza się wg wzoru: gdzie: tor. — granica płynności (wilgotność graniczna miedzy konsystencją i plastyczną), — granica plastyczności (wilgotność graniczna między konsystencją plastyczną i półzwartą). Stopień plastyczności IL gruntu spoistego oblicza się wg wzoru. Wskaźnik osiadania zapadowego imp jest to przyrost względny dodatkowego osiadania próbki gruntu makroporowatego w edometrze wskutek jej zamoczenia przy danym obciążeniu: Imp. Sciśliwością nazywa się zdolność gruntu do zmniejszania swojej objętości pod wpływem obciążenia. Zmniejszenie się objętości gruntu pod wpływem obciążenia polega na tym, że maleją objętości jego porów wskutek wzajemnych przemieszczeń cząstek gruntu względem siebie. Jednocześnie maleją odległości między tymi cząstkami i zmniejsza się grubość błonek wody związanej w miejscach styku cząstek. [podobne: kalkulator budowlany, jaka wilgotność w domu, olx wałcz]

Zobacz też: # projekt stoiska targowego, # sorbent sypki, # sprężyna talerzowa,