Uncategorized

Ciśnienie porowe

W przypadku obciążenia (np. budowlą lub nasypem) małoprzepuszczalnych utworów spoistych zwiększa się w nich ciśnienie wody w porach; w obliczeniach stateczności należy wziąć pod uwagę, że ciśnienie porowe (CP) działa hydrostatycznie, a więc normalnie do powierzchni poślizgu (krzywa CP3), co trzeba uwzględniać zgodnie ze wzorem. Destrukcyjne siły działania wody mogą być rzędu ciężaru gruntu i wywierają bardzo duży wpływ na stateczność zboczy. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych cech gruntów Podstawowym zagadnieniem w geotechnice jest prawidłowe wyznaczenie parametrów geotechnicznych cech gruntów dla każdej wydzielonej warstwy geotechnicznej podłoża gruntowego. Niezbędne to jest zarówno przy wymiarowaniu fundamentów budynku, jak i przy rozpatrywaniu stateczności poszczególnych obiektów. Wyznaczanie obliczeniowych parametrów geotechnicznych jest zagadnieniem skomplikowanym, gdyż nawet jednorodne warstwy — w sensie pochodzenia geologicznego, jak i składu petrograficznego lub granulometrycznego — wykazują znaczne zróżnicowanie zarówno cech fizycznych (wilgotność i ciężar objętościowy), jak i cech mechanicznych (ściśliwość i wytrzymałość). Wynika to z warunków naturalnych (różny stopień zwietrzenia, różne warunki sedymentacji i konsolidacji, odchylenia w uziarnieniu, wpływ sfałdowań tektonicznych lub przemieszczeń itd), jak również i z niewłaściwego pobierania oraz badania próbek gruntów. Oczywiste jest, że nie wolno dopuścić do zmian naturalnych cech gruntów przez złe pobranie lub przechowywanie próbek: takie próbki powinny być całkowicie wyłączone z rozważań przy ustalaniu parametrów geotechnicznych gruntów. Podczas badania należy dążyć do tego, aby cechy mechaniczne gruntów były określone w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków naturalnych pracy podłoża pod budowlą lub w skarpach wykopu. Biorąc to pod uwagę należy jednak stwierdzić, że i po wyeliminowaniu niewłaściwego pobierania i badania próbek gruntu otrzymuje się znaczne rozrzuty wyników badań, co powoduje konieczność przeprowadzania odpowiedniej analizy wyników badań w celu ustalenia miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych każdej rozpatrywanej warstwy geotechnicznej podłoża gruntowego. [patrz też: okno balkonowe przesuwne cena, boazeria drewniana, ogranicznik przepiec ]

Zobacz też: # listwy przypodłogowe creativa, # Oporniki granitowe, # słupki z taśmą,