Uncategorized

Badania wytrzymałościowe

W przypadku ścinania na rdzeń nakłada się sztywną obejmę i uszczelnia. Następnie przykłada sie obciążenie pionowe Q i przy naprężeniu A ścina się grunt w płaszczyźnie podstawy rdzenia zwiększając naprężenie ścinające do wartości TFTmax. Badanie przeprowadza się w kilku miejscach wykopu badawczego stosując różne pionowe obciążenia i uzyskując odpowiednie wartości Tfi. Otrzymaną zależność aproksymuje się prostą wg wzoru, stosując metodę najmniejszych kwadratów; jako wynik badań otrzymuje się (I) i c. Badania wytrzymałościowe można również wykonywać w otworach badawczych za pomocą presjometru. Badania laboratoryjne Metodyka badań laboratoryjnych jest znormalizowana i podana w odpowiednich Polskich Normach lub wytycznych. Przy ustalaniu zakresu tych badań należy przestrzegać następujących zasad: 1. Dla wszystkich pobranych próbek gruntów należy wykonać badania makroskopowe w warunkach laboratoryjnych, celu kontroli wyników badań dokonanych w mniej sprzyjających warunkach terenowych. Rodzaje i liczby badań powinno się ustalać dla poszczególnych warstw geotechnicznych, wydzielonych na roboczych przekrojach geotechnicznych, sporządzonych na podstawie wyników prac rozpoznawczych i badań polowych. Dla każdej warstwy geotechnicznej, w różnych punktach badanego terenu, należy wykonywać badania tych cech gruntów, które nie mogą być ustalone — z dostateczną dla potrzeb projektowania i wykonawstwa dokładnością — na podstawie badań makroskopowych i sondowań (np. za pomocą tablic i wykresów). W gruntach spoistych plastycznych i miękkoplastycznych należy badać wilgotność naturalną wn, a w gruntach organicznych również zawartość części organicznych. W gruntach sypkich, gdy przewiduje się roboty odwodnieniowe, należy badać uziarnienie gruntu. Gdy wykonuje się badania ściśliwości lub wytrzymałości na Ścinanie, to należy również badać uziarnienie, wilgotność wn i granice konsystencji wp i wł. na tych samych próbach. Liczba badań danej cechy gruntu w danej warstwie geotechnicznej nie powinna być mniejsza niż 5. [przypisy: więźba dachowa prefabrykowana, kolcowój szkarłatny, olx wąbrzeźno]

Zobacz też: # komory klimatyczne, # meble biurowe na wymiar domowe dla dzieci warszawa kraków częstochowa stolarz katowice drewno, # Szamba Betonowe Krosno,