Uncategorized

Wzmocnienie stropów scian w budynkach istniejacych

Budynki, w których mogą być urządzone ukrycia, powinny czynić zadość określonym wymaganiom dotyczącym konstrukcji. Nie powinny być urządzane ukrycia w budynkach silnie uszkodzonych lub też odremontowanych po spaleniu. Grubość ścian, zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 51 cm. Cieńsze ściany w budynkach szkieletowych powinny być pogrubione do 51 cm. Stropy i dach nad przeciwlotniczym ukryciem zabezpieczającym powinny być ogniotrwałe lub ognioodporne. Inne warunki, w szczególności wielkość obciążeń awaryjnych, na ogół powinny odpowiadać wymaganiom opisanym w p. 3.3.1. Ściany zewnętrzne ukryć przy obciążeniu awaryjnym ponad 2500 kG/m2 powinny być pogrubione do 64 cm, co najmniej przez domurowanie ścianki 12 cm z cegły na zaprawie cementowej od wewnątrz pomieszczenia, zapewniając połączenie nowej ścianki z murem istniejącym przez wykucie gniazd w główkach cegieł ściany istniejącej (co trzecie poziomo i co czwarte pionowo). Domurowan ą ściankę należy oprzeć na istniejącej lub nowej ławie fundamentowej. Ściany oddzielające poszczególne komory ochronne nie powinny być cieńsze niż 38 cm. Istniejące ściany o grubości 25 cm mogą być pogrubione do wymaganej grubości, zaś ścianki cieńsze należy rozebrać i wymurować nowe ściany potrzebnej grubości. Wzmocnienia stropów można zasadniczo dokonywać przy zastosowaniu: a) belek stalowych i płyt żelbetowych, b) beleczek żelbetowych, c) drewna i płyt żelbetowych, d) drewna. Za pomocą belek stalowych o płaskim spodzie. Rozpiętość belek wzmacniających powinna być nie większa niż 4,0 m; po winny być one prostopadłe do żeber stropu istniejącego. Po obsadzeniu belek stalowych zasuwa się nad nimi płyty żelbetowe grubości 5 cm, szerokości 50 cm i długości 807120 cm. Nad płytami powinna być wstrzyknięta zaprawa cementowa. Wzmocnienia stropów z płaskim spodem za pomocą żelbetowych beleczek prefabrykowanych należy wykonywać przy zachowaniu następujących zasad: a) rozpiętość beleczek między podporami nie powinna przekraczać 3,5 m, b) beleczki żelbetowe obsadzone są na listwach przymocowanych za pomocą haków do ścian, c) wymiary beleczek wynoszą: szerokość 20 cm, wysokość ok. 8 cm, zbrojenie składa się z 4 (/J 10 do 4 (/J 16, zależnie od rozpiętości i wielkości obciążenia awaryjnego; między stropem i wierzchem beleczek wykonuje się warstwę nadbetonu. [przypisy: kalkulator budowlany, jaka wilgotność w domu, olx wałcz ]

Zobacz też: # projekt stoiska targowego, # sorbent sypki, # sprężyna talerzowa,